Правилник за устройството и дейността на ХГ

 

СЪГЛАСУВАМ,

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА:
АТАНАС АТАНАСОВ

  

П Р А В И Л Н И К       

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

 

Глава първа.

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

            Чл. 1 Този правилник урежда устройството и дейността на Художествена галерия – град Добрич, община Добрич,
област Добрич, наричан за настоящия правилник „галерията”.

            Чл. 2. Галерията е културна и научна организация, която участва в осъществяването на държавната политика по опазване на културните ценности и
музейното дело с познавателна, образователна и естетическа цел на територията на община Добрич.

            Чл. 3.  Галерията е юридическо лице на бюджетна издръжка на община Добрич второстепенен разпоредител с бюджет,
съгласно Решение № 4-20, протокол № 4/ 30.01.2008 г. от заседанието на Общинския съвет – гр. Добрич. 

Чл. 4. Галерията e с официално наименование, печат, седалище и адрес – гр. Добрич, ул. „България” № 14, област Добрич, създадена с
Решение № 26-23, Протокол № 26/06.03.2001 г. на Общински съвет – гр. Добрич. 

            Чл. 5. По тематичен обхват галерията е специализирана, а по териториален – местна. 

            Чл. 6.  Ръководството на галерията се осъществява:

1. административно – организационно – от кмета на община Добрич;

2. методически – от Министерство на културата;

3. в научноизследователската дейност – от БАН и
съответните ведомствени и научноизследователски институти и учреждения. 

 

Глава втора.

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТИ НА ГАЛЕРИЯТА 

Раздел І. 

ОСНОВНИ  ДЕЙНОСТИ НА ГАЛЕРИЯТА 

Чл. 7. (1) Основната дейност на галерията е опазването и представянето на движими и недвижими културни ценности.

(2) За осъществяване на своята основна дейност галерията осъществява следните функции и задачи:

  1. издирва движими културни ценности, чрез получаване и документиране на информация от различни източници;
  2. изучава, събира, придобива, съхранява и документира културни ценности ;
  3. извършва идентификация при придобиване на вещ, която може да се определи като културна ценност, съгласно чл.97, ал. 1
    Закона за културното наследство;
  4. извършва научноизследователска дейност, подчинена на основната й дейност, организира и провежда научни прояви
    (конференции, работни срещи и дискусии);
  5. получава методическа помощ от държавни и регионални музеи;
  6. издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;

7.      извършва правни сделки с културни ценности при условията и по реда на Закона за културното
наследство само от обменния си фонд след разрешение на кмета на общината, а за  възмездени прехвърлителни сделки с културни ценности национално богатство – след писмено уведомяване на министъра на културата;

8.      участва в търгове с движими културни ценности след получено разрешение на министъра на
културата и след като представи списък на културните ценности, които ще се предлагат;

9.      организира постоянни и временни експозиции, като 
дава ясна информация за представените движими културни ценности чрез означаването
им, издава пътеводители и каталози за експозициите и други информационни
материали;

10.  включва временно в свои експозиции културни ценности от други галерии или на физически
или юридически лица, както и организира представянето на експозиции на други
галерии и лица, или съвместни експозиции с тях;

11.  организира временни експозиции или предоставя временно движими културни ценности от
основния си фонд за представяне в чужбина при условията на глава шеста, раздел
VI от Закона за културното наследство;

12.  предоставя движими културни ценности за участие във временни експозиции в страната и в
чужбина по нареждане на министърът на културата;

13.  осъществява
дейности във връзка с изработване на копията, реплики и предмети с търговско предназначение 
при условията и по реда  на Закона за културното наследство и подзаконовите нормативни актове;

14.  извършва дейности по консервация и реставрация на културни ценности, възложени на лица
или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165
ЗКН, само при наличие на необходимите условия за съответната дейност, определени с наредбата по чл. 168 от ЗКН;

15.  подготвя и провежда образователни програми в галерията и други дейности с образователна и възпитателна цел;

16.  предприема действия за законосъобразното съхраняване на движимите културни ценности във фондовете си, както и за опазването им;

17.  осъществява дейности по дигитализация на основния и обменния  фонд на галерията;

18.  предоставя информация на Министерство на културата във връзка с регистрите, които министерството води по ЗКН;

19.  взаимодейства с органите на Министерство на вътрешните работи и прокуратурата при наличие на
данни за незаконно придобиване на вещите – обект на идентификация или в други случаи.

(3) Галерията може да извършва и друга стопанска дейност, свързана с основната й дейност. 

Чл. 8 (1) Галерията формира основен, обменен, научно – спомагателен фонд и научен архив, които включват :

1. за основния фонд – придобитите от галерията и предоставените й за безвъзмездно ползване
движими културни ценности с изключително голямо научно и културно значение – национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;

 2. за обменния фонд – движими културни ценности, които не съответстват на тематичния й обхват, както и многократно повтарящите се културни ценности от основния й фонд;

3. за  научно – спомагателния фонд – предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на галерията.

4. за научният архив:

а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването, консервацията, реставрацията, движението и
представянето на движимите културни ценности;

б) отчетните документи за движимите културни ценности, съхранявани от тях постоянно или временно: документи за произход, за постъпване
или придобиване от галерията, оценителни протоколи, инвентарни книги и други;

в) научната и справочна документация: научни паспорти и картотеки.

(2) Научният архив се съхранява безсрочно в галерията.

 

Чл. 9. (1) Движими
културни ценности, инвентирани във фонда на галерията, подлежат на инвентаризация по реда на Наредба № Н-6/11.12.2009 г. за формиране, управление
и идентификация на музейните фондове. Движимите културни ценности се отчитат, съобразно действащата нормативна уредба.

(2) Отписване на движими културни ценности от музейните фондове се извършва съгласно Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране, управление и идентификация на музейните фондове.

 

Раздел ІІ.

 

УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ГАЛЕРИЯТА

 

Чл. 10 (1) Структурата на галерията се определя в зависимост от тематичния й обхват и формираните фондове и включва следните специализирани отдели и администрация:

(2) Специализирани отдели са:

1. „Живопис“

2. „Графика“

3. „Скулптура“

4. „Декоративно-пластични изкуства“

5. „Други форми“

(3) Администрация:

„Финансово-счетоводен“

(4) Към
галерията функционира ателие за работа с деца и осъществяване на образователни програми;

Чл. 11 (1) Галерията се ръководи от директор.

 (2)  Правоотношенията на директора на галерията възникват въз основа на конкурс за срок от 5 години. Конкурсът се провежда от комисия, назначена по реда на Кодекса на труда, в състава на която се включват трима представители на съответната община, трима директори на национални и/или регионални музеи и един представител на Министерството на културата.

 (3) Условията на конкурса се съгласуват с Министерството на културата. 

Чл. 12. (1) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност, като:

1. представлява галерията пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;

2.  управлява средствата на галерията;

3. осъществява връзка и координация на културния институт с други държавни органи и културни институти;

4. със заповед определя материалноотговорните лица и размера на тяхната отговорност за опазване, съхранение и отчитане на фондовете
на галерията;

5. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното трудово
възнаграждение и другите материални стимули в съответствие с наличните средства и нормативни изисквания;

6. утвърждава правилник за вътрешния трудов ред и вътрешни правила за работната заплата, изготвя длъжностни характеристики на всички
служители;

7. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство и други  нормативни актове.

(2) Директорът е разпоредител с бюджета на галерията. 

Чл. 13. (1) Към галерията функционира фондова комисия, която извършва подбор на музейните ценности и решава въпроси относно отнасянето им към съответните фондове и сбирки.

(2) Съставът и задачите й се определят със заповед на директора. 

Чл. 14. Към музея функционират следните съвещателни органи:1.     

Галериен съвет/Художествен съвет, който обсъжда проблемите и перспективите за развитието на галерията, дейности и проблеми , свързани с опазването на движимите културни ценности.

2. Дирекционен съвет. 

Раздел ІІІ. 

ФИНАНСИРАНЕ НА ГАЛЕРИЯТА 

Чл. 15  Галерията се финансира със средства от:

1.      бюджета на община Добрич, като държавно делегирана дейност и на делегиран бюджет съгласно решение на Общински съвет № 33-2 от 26.04. 2022 г. протокол № 33 от 26.04.2022 г., считано от 01.01.2022 г.

2. реализирани собствени приходи от извършване на услуги, спонсорство, дарения, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и др.

3. защитени проекти по международни и национални програми. 

Раздел ІV

ОРГАНИЗАЦИЯ НА
РАБОТАТА В ГАЛЕРИЯТА

Чл. 16. Галерията осигурява дни и часове за посещение, съобразени със свободното време на различните видове и категории посетители и ги обявява  на сайта на галерията, профили в социалните мрежи и на централния вход на галерията, както и в изпълнение на противоепидемични мерки, определени със закон или въведени с акт на държавен орган.

Чл. 17. Галерията осигурява подходящи условия за достъп до музейните експозиции на хора с увреждания.

Чл. 18. (1) За индивидуално или групово посещение на музейна експозиция се заплащат входни билети.

(2) Цените на входните билети са определени  със заповед на  директора, издадена на основание Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията  на община Добрич.

(3) Галерията осигурява безплатен вход за посещение на експозиците за следните категории посетители:  

деца под 7 години,
пенсионери и хора с увреждания;

в четвъртък;

в дни на отворени врати.

(4) Деца, учащи се, хора с увреждания и техните придружители заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет, съгласно заповедта по ал.2.

Чл. 19. Работното време на служителите в галерията се определя със заповед на директора.

 

Чл. 20. (1)
За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани от директора с парични или предметни награди. Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера на основната заплата на служителя.

(2) Средствата по ал.1 са в рамките на утвърдените средства за заплати за съответната година. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

Параграф единствен. Този правилник се приема на основание чл. 17, ал. 2, т. 4 от Закона за културното наследство от общинския съвет, след съгласуване от министъра на културата и отменя Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия – Добрич от 2010 г. 

Приет с Решение № 37-34/20.09.22 г. на Общински съвет – гр. Добрич 

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!

Enable Notifications OK No thanks