Планове

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Изложбен календар 2022 г.

 

ЗАЛА 1

ЗАЛА 2

МЕРОПРИЯТИЯ

ЯНУАРИ

Дружеството

Дружеството

 

ФЕВРУАРИ

 Dan Tudor Truica

„Art and us today” 10.02.- 23 .02. 2022 г.

 

 

Светослав Косев – 03.02

 

 

 

МАРТ

 

Цветан Казанджиев 10.03.

Цветан Казанджиев 10.03

 

 

 

АПРИЛ

НХА катедра „Текстил -изкуство и дизайн“ 31.03.

 

Adina Moldova

28.04.1 сед.

НХА катедра „Текстил -изкуство и дизайн“ 31.03

 

Фотоизложба на Стефан Стефанов 21.04.-

 

МАЙ

 

Людмил Чехларов 12/19.05

Людмил Чехларов

12/19.05

Гр. Балчик

Нощ на музеите – „Сол за живите“

ЮНИ

Юри Чарийски

Юри Чарийски

 

 

 

ЮЛИ

 

 

Явора Петрова

Явора Петрова

 

АВГУСТ

ГГИ Варна – Биенале графика

ГГИ Варна – Биенале графика

 

СЕПТЕМВРИ

ПЛЕНЕР Хартията 2022

 

Изложба на Христо Кралев 29.09.2022 г.

ПЛЕНЕР Хартията 2022

 

Изложба на Христо Кралев 29.09.2022 г.

 

 

Изложба на Христо Кралев 29.09.2022 г.

ОКТОМВРИ

Изложба скулптура на Димитър Янков

 

Изложба скулптура на Димитър Янков

 

 

 

НОЕМВРИ       

 

 

Румен Скорчев от фонда

 

ДЕКЕМВРИ

 

Дружеството Добрич-Силистра

Дружеството Добрич-Силистра

 

Забележка: Галерията си запазва правото за промени в изложбения календар!

Бюджет 2023 г.

БЮДЖЕТ 2023 Г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО ТРИМЕСЕЧИЯ И ПО ПАРАГРАФИ НА ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ ГРАД ДОБРИЧ
(в лева)
§§ под-§§ I. ПРИХОДИ Годишен план I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие IV-то тримесечие
24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 2 000 255 1 345 200 200
24-05 приходи от наеми на имущество 7 000 1 440 2 010 1 900 1 650
27-29 билети 11 000 599 4 864 4 324 1 213
37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) -78 -78
I. ВСИЧКО ПРИХОДИ 19 922 2 216 8 219 6 424 3 063
Счетоводител: ……………………………….                                                      Директор: ………………………
                        / Зл. Георгиева/                                                                                          /Недко Недков/
 
Утвърждавам:
Йордан Йорданов
Кмет на Община град Добрич
Второстепенен разпоредител: ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ ГРАД ДОБРИЧ
БЮДЖЕТ 2023 Г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ТРИМЕСЕЧИЯ И ПО ПАРАГРАФИ НА ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ
(в лева)
Дейност 739 “МУЗЕИ, ХУД. ГАЛЕРИИ, ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА  С  РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР”- ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ I. ПРИХОДИ Годишен план I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие IV-то тримесечие
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 328 141 82 035 82 035 82 035 82 036
01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 328 141 82 035 82 035 82 035 82 036
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 14 520 2 350 1 450 8 820 1 900
02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 10 520 1 350 450 7 820 900
02-09 други плащания и възнаграждения 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 62 412 19 923 15 603 11 284 15 602
05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 37 473 13 688 9 368 5 049 9 368
05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 9 188 2 297 2 297 2 297 2 297
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 15 751 3 938 3 938 3 938 3 937
10-00 Издръжка 154 879 98 157 28 586 0 28 136
10-11 Храна 3 500 3 500
10-12 Медикаменти 150 150
10-13 Постелен инвентар и облекло 14 040 10 040 4000
10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 21 500 21 500
10-15 материали 17 855 5 000 6 000 6855
10-16 вода, горива и енергия 30 000 20 000 3 000 7 000
10-20 разходи за външни услуги 30 000 20 000 5 000 5 000
10-30 Текущ ремонт 25 000 20 000 2 546 2 454
10-51 командировки в страната 5 000 5 000
10-91 други разходи за СБКО 7 834 3 007 2 000 2 827
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 188 188 0 0 0
19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 188 188
46-00 46-00 Разходи за членски внос 220 220 0 0 0
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 26 200 26 200 0 0 0
52-01 придобиване на компютри и хардуер 2 380 2 380
52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 23 820 23 820
II. ВСИЧКО РАЗХОДИ 586 560 229 073 127 674 102 139 127 674
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален харакер
0100 Щ А Т Н И   Б Р О Й К И 18,00
0111 В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 18,00
8700 ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА – БРОЙ 0,00
Гл.счетоводител:                                                                                                                             Директор:
                        /Зл. Георгиева/                                                                             /Недко Недков/
 

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!

Enable Notifications OK No thanks